PRIVACY statement

Datum privacy statement 2 maart 2022

Persoonsgegevens die ik verwerk:

In geval van gratis dienst:

 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Achternaam

In geval van betaalde dienst:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer

De inhoud van de website is door mij met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ik kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin gegeven informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Website

De website Fellow-Ferrero wordt beheerd door zijn eigenaresse. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan ik gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via aanvraag en/of aanmeldformulieren, vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborg en respecteer ik jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door mij beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via fellow@fellow-ferrero.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Bescherming Persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van informatie die is aangevraagd, voor het bevestigen van aanmeldingen, voor gratis en eventueel betaalde diensten en/of producten en voor relevante informatie in de vorm van o.a. mogelijk nog te maken nieuwsbrieven. Daarnaast kunnen de gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Ik gebruik de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en mij en het afwikkelen van betalingsverkeer en het afleveren van diensten/goederen;
 • Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen de communicatie over Fellow (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven) en het kunnen uitvoeren van promotieactiviteiten waarvoor jij je te allen tijde weer kunt afmelden;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van de dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van deze website)
 • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude;
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Derden

Ik neem op basis van geautomatiseerde verwerking geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ik gebruik onder andere de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress website
 • WPForms
 • Next GEN Gallery
 • Dropbox om bestanden en gegevens op te slaan
 • Deze informatie wordt niet met derden gedeeld. Dit Privacy Statement is echter niet van toepassing op websites van derden, ook niet als die via deze website via links kunnen worden bezocht. Neem voor verdere informatie altijd contact op met de betreffende derde partij of instelling. Ik verstrek uitsluitend jouw gegevens aan derden als het nodig is om aan de uitvoering van onze overeenkomst met jou te voldoen of als we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Aanpassen persoonsgegevens / uitschrijven nieuwsbrief en communicatie

Ik bied je de mogelijkheid om zelf jouw gegevens uit mijn e-maillijst te verwijderen (wanneer er een e-maillijst actief is). Op aanvraag kan ik je ook inzage geven in welke gegevens in mijn systeem bewaard worden en deze gegevens kunnen indien je dat wilt verwijderd worden uit de administratie. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je opvragen bij fellow@fellow-ferrero.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar fellow@fellow-ferrero.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Ik wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > zo lang je als contact actief bent, of tot jij jezelf uitschrijft
 • Adres > zo lang je als contact actief bent en tot wettelijk vereist is
 • Klantgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven (wettelijke verplichting van de belastingdienst)

Cookies

Ik gebruik technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of je instellingen aan te passen. Op die manier kan ik ook mijn website beter laten werken, kan ik inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die jij zelf verzendt bij het gebruik van diensten zoals het invullen van een contactformulier. De aanvraagformulieren maken gebruik van functionele cookies. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met fellow@fellow-ferrero.nl.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.